HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor


Ţinând cont de dispoziţiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile
pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi
reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale
între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu
modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 şi 69 din Legea
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite
în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2
(1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se
realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.
(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de
ministrul administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Constituie contravenţie încălcarea prevederilor din normele metodologice, după cum
urmează:
1. nerespectarea măsurilor minimale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexă;
11. neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc;
(la data 29-ian-2016 Art. 3, punctul 1. completat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 1002/2015 )
2. încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexă referitoare la efectuarea analizei de risc la
securitate fizică;
3. neîndeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) din
anexă;
4. nedepunerea planului de pază la organele de poliţie competente, conform art. 5 alin. (3) din
anexă;
5. nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din anexă;
6. încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din anexă privind adoptarea însemnelor, uniformelor,
legitimaţiilor sau accesoriilor de echipament;
7. nerespectarea de către conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie a
dispoziţiilor art. 31 din anexă;
8. nerespectarea obligaţiei de înfiinţare a registrului special de evidenţă a contractelor de
prestări de servicii, conform art. 32 din anexa;
9. neconsemnarea în registrul special de evidenţă a contractelor de prestări de servicii,
conform art. 32 din anexă;
91. nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 33 din anexă;
92. nerespectarea prevederilor art. 34 din anexă;
(la data 29-ian-2016 Art. 3, punctul 9. completat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 1002/2015 )
10. neîndeplinirea obligaţiei de asigurare a pregătirii continue prevăzute la art. 44 alin. (4) din
anexă;
11. nerespectarea de către personalul de pază şi gardă de corp a dispoziţiilor art. 50 alin. (3)
din anexă;
12. nerespectarea de către personalul de pază şi gardă de corp a obligaţiilor prevăzute la art.
52 alin. (3) din anexă;
13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) şi art. 53 alin. (2) din anexă;
14. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexă;
15. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexă;
16. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. c) şi art. 57 alin. (3) din anexă;
16. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. c), art. 57 alin. (3) şi art. 58 alin. (2) din
anexă;
(la data 29-ian-2016 Art. 3, punctul 16. modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 1002/2015 )
17. neluarea măsurilor prevăzute la art. 66 alin. (3) din anexă;
18. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 67 alin. (3) şi art. 85 alin. (1) din anexă;
19. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 67 alin. (2) din anexă;
20. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 67 alin. (4) din anexă;
21. nerespectarea dispoziţiilor referitoare la proiectarea şi modificarea sistemelor de alarmare
împotriva efracţiei prevăzute la art. 70 din anexă;
21.1. nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 78 din anexă;
21.2. neîndeplinirea de către conducătorul societăţii specializate în sisteme de alarmare a
obligaţiilor prevăzute la art. 81-84 din anexă;
(la data 29-ian-2016 Art. 3, punctul 21. completat de A rt. I, punctul 4. din Hotarirea 1002/2015 )
22. nerespectarea de către persoana care a încetat raporturile de muncă cu o societate
specializată în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei a dispoziţiilor art. 85 alin.
(2) din anexă;
23. nerespectarea de către societăţile specializate în sisteme de alarmare a obligaţiilor
prevăzute la art. 86 din anexă;
24. nerespectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi (2) din anexă;
25. nerespectarea dispoziţiilor art. 92 din anexă referitoare la preluarea semnalelor de la
sistemele conectate;
25.1. nerespectarea de către conducător sau de către personalul societăţii a obligaţiilor şi
procedurilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului de
monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. h)
din anexă;
(la data 29- ian-2016 Art. 3, punctul 25. completat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 1002/2015 )
26. neluarea măsurilor prevăzute la art. 94 din anexă;
26.1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 96 din anexă privind depunerea rapoartelor de
activitate; (la data 29 -ian-2016 Art. 3, punctul 26. completat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 1002/2015 )
27. nerespectarea obligaţiei privind asigurarea timpilor de intervenţie, conform art. 97 din
anexă;
28. nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anexă.
Art. 4
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cele prevăzute la pct. 11, 12 şi 19;
b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 22,
23, 26, 27 şi 28;
c) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 11, 5, 7, 8, 9, 91, 10, 18,
21, 211, 212, 22, 23, 251, 26, 261, 27 şi 28;
d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 20, 24şi 25;
e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 3, 4, 6, 92, 13, 16, 17, 20,24 şi 25;
f) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la pct. 15;
g) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 şi 15;
h) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 14.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate şi persoanei juridice, după caz.
Art. 5
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către poliţişti,
jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora, conform competenţelor
care le revin potrivit legii.
Art. 6
(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din
minimul amenzii prevăzute la art. 4, agentul constatator făcând menţiune despre această
posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
(1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modul de
funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor care
desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare
împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a
dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată,
trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta
hotărâre.
(1) În termen de 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modul de
funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor care
desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare
împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a
dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată,
trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta
hotărâre.
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2
alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicată, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi
a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor
de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi
dată, trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta
hotărâre.
(1.1) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2
alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicată, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi
a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor
de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi
dată, trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta
hotărâre.
(1.2) Începând cu data de 1 iulie 2017, modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2
alin. (1) din Legea nr. 333/2003 , republicată, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi
a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor
de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi
dată (înfiinţate până la data de 16 iunie 2012), trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în
normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.
(1.4) Începând cu data de 1 iulie 2018, modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2
alin. (1) din Legea nr. 333/2003 , republicată, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi
a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor
de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi
dată (înfiinţate până la data de 16 iunie 2012), trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în
normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.
(2) Licenţele de funcţionare, avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale
de Poliţie a Municipiului Bucureşti pentru conducătorul societăţii specializate de pază şi
protecţie/societăţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, atestatele
profesionale prevăzute la art. 41 din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi avizele pentru proiectele sistemelor de alarmare, acordate până la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabile dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de
normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.
Art. 8
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 2 alin. (2), care intră în vigoare la data
publicării.
(2) Instrucţiunile privind elaborarea analizei de risc la securitate fizică se emit în termen de 30
de zile de la data intrării în vigoare a art. 2 alin. (2).
(la data 27-mar-2013 Art. 8, alin. (2) a se vedea referinte de aplicare din Instructiunile 9/2013 )
(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004
pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Paza obiectivelor, bunurilor, şi valorilor şi protecţia persoanelor prin forţe şi mijloace civile
se realizează cu sprijinul şi sub coordonarea, îndrumarea şi controlul Inspectoratului General
al Poliţiei Române şi al unităţilor subordonate, care urmăresc respectarea prevederilor legale
în acest domeniu de activitate.
(2) Paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţia persoanelor prin forţe şi mijloace
militare se realizează cu sprijinul şi sub coordonarea, îndrumarea şi controlul Inspectoratului
General al Jandarmeriei Române şi al unităţilor subordonate, care urmăresc respectarea
prevederilor legale în acest domeniu de activitate.
(3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplică activităţilor privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special
aparţinând structurilor şi instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul
acestora.
Art. 2
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările
ulterioare, denumită în continuare Lege, unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege,
denumite în continuare unităţi indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori
asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în
formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.
(2) Cerinţele minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi, sunt
prevăzute în anexa nr. 1.
(3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu
analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care
deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea
fizică.
(4) Până la adoptarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia de evaluator de risc la
securitatea fizică, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime în domeniul
evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani.
(4.1) Până la aprobarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia de evaluator de risc la
securitatea fizică şi, ulterior, pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii deciziei de
aprobare a acestuia, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime mai mare de
5 ani în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică.
(4.2) Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din prezenta hotărâre, analizele
de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea
fizică mai mare de 5 ani.
(5) Analiza de risc la securitate fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a
şi să indice măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.
Art. 3
(1) Pentru unităţile care îşi desfăşoară activitatea printr-o reţea formată din subunităţi sau
puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurării măsurilor de securitate în
întreaga reţea revine conducerii unităţii centrale.
(2) Organizarea în comun a pazei se poate efectua, cu avizul poliţiei, în situaţiile în care
unităţile funcţionează în acelaşi imobil, perimetru sau spaţiu alăturat, caz în care obligaţia
asigurării măsurilor de securitate revine conducătorilor unităţilor care deţin cota de proprietate
ori folosinţă majoritară sau administratorului obiectivului, cu consultarea celorlalţi deţinători.
(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii şi siguranţei localurilor publice, hotelurilor, motelurilor,
campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor şi altor locuri de distracţie sau de agrement,
administratorii acestora au obligaţia de a folosi personal de pază calificat şi atestat, potrivit
legii.
(4) Unităţile care îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi incintă, imobil sau perimetru, pot adopta
în comun măsurile de securitate prevăzute de lege, astfel:
a) dacă toate se încadrează în aceeaşi categorie de cerinţe minimale, se vor conforma
împreună acestora; adoptarea măsurilor şi reprezentarea în faţa autorităţilor se asigură de
către conducătorul stabilit de comun acord;
b) dacă se încadrează în categorii cu cerinţe minimale de securitate diferite sau una dintre ele
nu are cerinţe minimale de securitate, se vor adopta în comun cerinţele corespunzătoare celei
mai stricte categorii; adoptarea măsurilor şi reprezentarea în faţa autorităţilor se asigură de
către conducătorul unităţii care are cele mai stricte cerinţe de securitate.
(5) Pentru unităţile care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile alin. (4),
analiza de risc şi proiectul sistemului de alarmare pot fi realizate pentru întreaga incintă,
imobil sau perimetru.
Art. 4
(1) Conducătorii unităţilor care operează cu numerar au obligaţia implementării unor măsuri
eficiente în scopul asigurării protecţiei personalului şi a valorilor pe timpul manipulării,
procesării, depozitării sau transportului şi descurajării săvârşirii infracţiunilor contra
patrimoniului, precum şi în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea
identificării făptuitorilor.
(1.2) Conducătorii unităţilor care deţin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligaţia
implementări: unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecţiei personalului şi a valorilor pe
timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului şi descurajării săvârşirii
infracţiunilor contra patrimoniului, precum şi în scopul acordării sprijinului necesar organelor
judiciare în vederea identificării făptuitorilor.
(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopţii îşi desfăşoară activitatea mai
puţin de 3 angajaţi, conducătorii unităţilor au obligaţia executării şi folosirii unui ghişeu special
amenajat care să asigure protecţia la atacuri manuale asupra casierului.
(2.1) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopţii îşi desfăşoară activitatea un
singur angajat, conducătorii unităţilor au obligaţia de amenajare şi folosire a ghişeelor care să
asigure protecţia la atacuri manuale asupra casierului sau să instituie post de pază fizică.
(3) În situaţia unităţilor la care activitatea de procesare, depozitare şi transport de valori este
externalizată, obligaţia pentru adoptarea acestor măsuri de securitate revine prestatorului
licenţiat al acestor servicii.
Art. 5
(1) Planul de pază este documentul în baza căruia se organizează paza şi se întocmeşte cu
respectarea prevederilor art. 5 din Lege.
(2) În situaţii excepţionale, pentru asigurarea provizorie a protecţiei unităţii, pe o perioadă de
maximum 7 zile pot fi instituite măsuri de pază care nu necesită întocmirea planului de pază şi
avizarea acestuia.
(3) Planul de pază se depune la structura de poliţie organizată la nivelul unităţii administrativteritoriale
pe raza căreia se află obiectivul, denumită în continuare unitate de poliţie
competentă teritorial, cu cel puţin 24 de ore înainte de instituirea pazei potrivit contractului de
prestări de servicii ori deciziei conducerii, în cazul pazei proprii.
(4) Actualizarea planului de pază se face numai în situaţia modificării suprafeţei, topografiei
obiectivului, a dispozitivului de pază, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin
intermediul unor acte adiţionale.
Art. 6
În situaţia în care măsurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unităţii ca
rezultat al analizei de risc la securitatea fizică, prevăd utilizarea numai a mijloacelor
mecanofizice şi a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare şi intervenţie, fără a se institui
pază cu personal uman, nu se întocmeşte plan de pază.
Art. 7
(1)În cazul în care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de pază sau al serviciilor de
monitorizare şi intervenţie, fostul furnizor este obligat, la solicitarea scrisă a beneficiarului, să
asigure prestarea serviciilor, contra cost, conform prevederilor contractuale, până ce noul
furnizor va realiza instituirea serviciului de pază sau conectarea în întregime a sistemelor
tehnice de alarmare ale unităţii, dar nu mai mult de 30 de zile de la data comunicării deciziei
de reziliere a contractului.
(2) În cazul în care furnizorul serviciilor de pază sau al serviciilor de monitorizare şi
intervenţie nu mai poate derula contractele încheiate cu un beneficiar ca urmare a deciziei
autorităţii competente de anulare a licenţei de funcţionare sau de respingere a solicitării de
reînnoire a licenţei de funcţionare, precum şi în cazul încetării activităţii ca urmare a
desfiinţării acestuia, beneficiarul poate contracta, pe o perioadă de maximum 30 de zile,
serviciile unei alte societăţi specializate care va respecta în mod corespunzător prevederile
planului de pază iniţial.
Art. 8
(1) Unitatea de poliţie competentă teritorial analizează planul de pază şi acordă avizul de
specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării.
(2) Avizul de specialitate se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) planul de pază conţine toate datele şi informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Lege;
b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra obiectivului ce
urmează a fi asigurat cu pază;
c) există un contract de prestări de servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale şi în
termen de valabilitate cu o societate specializată de pază şi protecţie ce deţine licenţă de
funcţionare valabilă, în cazul în care paza se efectuează prin astfel de societăţi;
d) analiza de risc la securitatea fizică a fost efectuată potrivit prezentelor norme
metodologice.
(3) În situaţia existenţei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra
obiectivului se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul care
face dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciară şi prezintă documente care
atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă. În aceste cazuri, regulile privind accesul în
obiectiv se stabilesc de părţile în litigiu, până la soluţionarea acestuia.
(3.1) În situaţia existenţei unui litigiu privind reprezentarea legală a persoanei juridice, se
acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul înscris în registrul
comerţului.
(3.2) În situaţiile de la alin. (3) şi (31), regulile privind accesul în obiectiv sunt cele prevăzute
în planul de pază avizat anterior apariţiei litigiului sau se stabilesc în comun de părţi.
(4) Avizul poliţiei pentru planul de pază se retrage când nu mai sunt îndeplinite cumulativ
condiţiile care au stat la baza acordării, caz în care beneficiarul şi prestatorul aplică măsurile
de restabilire a situaţiei legale.
Art. 9
(1) Planurile de pază a căilor ferate, pădurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânătoare şi
de pescuit, conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere,
sistemelor de irigaţii şi a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se adaptează
caracteristicilor funcţionale ale acestora.
(2) Planurile de pază destinate unor obiective care depăşesc limitele unei unităţi
administrativ-teritoriale se avizează în comun de unităţile de poliţie competente teritorial,
cererea fiind depusă la unitatea pe raza căreia se află suprafaţa cea mai mare a obiectivului.
(1) Planurile de pază a căilor ferate, pădurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânătoare şi
de pescuit, parcurilor de extracţie sau depozitare şi a echipamentelor, instalaţiilor şi
construcţiilor aferente, conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor
petroliere, sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice,
infrastructurilor rutiere şi a altor obiective specifice se adaptează caracteristicilor funcţionale
ale acestora.
(2) Planurile de pază destinate unor obiective care depăşesc limitele unei unităţi
administrativ-teritoriale se avizează de unitatea de poliţie competentă teritorial pe raza căreia
se află sediul punctului de lucru, după ce această unitate de poliţie va consulta celelalte unităţi
de poliţie, urmând ca avizul să fie notificat şi unităţilor respective.
Art. 10
(1) Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază prin forţe şi mijloace
civile şi modelele acestora sunt cuprinse în anexa nr. 2.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se înregistrează la prestator şi se vizează spre
neschimbare de beneficiar, iar după completare prestatorul asigură păstrarea acestora pe o
durată de minimum 2 ani. În cazul instituirii pazei proprii, documentele se înregistrează şi se
păstrează de către unitate.
(3) Controlul modului în care sunt consemnate activităţile desfăşurate în documentele
specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază revine şefului de obiectiv, în cazul
efectuării pazei prin societăţi specializate de pază şi protecţie, sau şefului formaţiunii, pentru
paza proprie.
CAPITOLUL II: Formele de pază
SECŢIUNEA 1: Paza cu efective de jandarmi
Art. 11
(1) Achiziţia şi instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor, bunurilor şi
valorilor a căror pază şi protecţie se execută cu efective de jandarmi se realizează de către
beneficiar, potrivit legii.
(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor păzite cu efective de jandarmi se
conectează la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române.
Art. 12
(1) Paza, protecţia şi intervenţia cu efective de jandarmi se organizează şi se efectuează
potrivit planului de pază şi protecţie, întocmit de către conducătorii unităţilor beneficiare
împreună cu unitatea de jandarmi care asigură efectivele pentru pază şi protecţie, după
efectuarea analizei de risc de către o comisie numită de comandantul/şeful unităţii de
jandarmi.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din ofiţeri specialişti, cu atribuţii în domeniu,
din cadrul unităţii care are în administrare obiectivele, bunurile şi valorile sau asigură
efectivele destinate pazei şi protecţiei, şi comandanţii/şefii structurilor de pază şi protecţie; la
lucrările comisiei participă şi reprezentanţii beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale
pe linia protecţiei informaţiilor clasificate.
Art. 13
(1) Formele, modalităţile şi procedeele de pază şi protecţie se stabilesc de către comandantul/
şeful unităţii, de comun acord cu conducătorul unităţii beneficiare, în funcţie de executarea
recunoaşterii şi a analizei de risc executate la obiectiv.
(2) Intervenţia cu efective de jandarmi se execută la obiectivele din competenţă, conform
planului de intervenţie şi cooperare întocmit de către unitatea de jandarmi competentă
teritorial.
(3) Dispozitivele de protecţie fizică la obiectivele cu activităţi nucleare se stabilesc în
conformitate cu normele metodologice prevăzute de Comisia Naţională pentru Controlul
Activităţilor Nucleare.
(4) În cazul unităţilor în care paza, protecţia şi intervenţia cu efective de jandarmi se asigură
în comun cu societăţi specializate de pază şi protecţie sau servicii publice specializate,
întocmirea planului de pază şi protecţie se face de către conducătorii unităţilor beneficiare
împreună cu unitatea de jandarmi şi şefii acestor efective.
(5) În situaţia în care o instituţie funcţionează în mai multe imobile, paza şi protecţia cu
efective de jandarmi se asigură la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dacă
sunt nominalizate într-un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei.
Art. 14
(1) Controlul efectivelor care asigură paza, protecţia şi intervenţia la obiectivele a căror pază
este asigurată cu jandarmi revine Jandarmeriei Române.
(2) Controlul efectivelor care asigură paza şi protecţia obiectivelor cu activităţi nucleare, în
sistem integrat de pază şi protecţie unic condus de forţele de jandarmi, se execută trimestrial
de către Jandarmeria Română şi personalul desemnat de beneficiar, conform unui plan comun
de control.
Art. 15
La încheierea contractelor de prestări de servicii cu unităţile Jandarmeriei Române pentru
paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter
special, beneficiarii serviciilor de pază şi protecţie prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Lege au
obligaţia de a prezenta documentele solicitate de către unitatea de jandarmi necesare
instituirii pazei.
Art. 16
(1) Personalul beneficiarului care însoţeşte transportul de bunuri şi valori asigurat prin
efective de jandarmi, inclusiv conducătorul auto, se include în compunerea echipajului şi se
subordonează şefului echipajului.
(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot staţiona numai în afara
localităţilor, în parcări ori în alte locuri special amenajate, cu înştiinţarea prealabilă a unităţii
de jandarmi şi a unităţii competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă.
SECŢIUNEA 2: Paza cu personal din poliţia locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean
Art. 17
(1) Paza bunurilor şi a valorilor deţinute de autorităţile sau instituţiile publice locale ori
judeţene se poate asigura şi cu personal contractual angajat al poliţiei locale sau al direcţiilor
şi serviciilor judeţene de pază, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea,
calificarea şi atestarea acestor categorii de personal, precum şi la îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu ori la instituirea documentelor specifice.
(2) Controlul respectării prevederilor legale în acest domeniu de activitate se realizează de
către primar, reprezentanţii acestuia sau de conducerea poliţiei locale ori, după caz, de către
conducerea serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean.
(3) Poliţia locală sau serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes
judeţean asigură servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor ori a transporturilor de
valori la obiectivele, bunurile şi valorile stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului judeţean.
Art. 18
Conducerea unităţii beneficiare a serviciilor de pază prin intermediul poliţiei locale sau
serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean are obligaţia de a
notifica unitatea de poliţie competentă teritorial cu privire la instituirea sau renunţarea la
această formă de pază.

SECŢIUNEA 3: Paza proprie
Art. 19
Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate în patrimoniul unităţilor se
organizează şi se execută cu personal de pază calificat şi atestat potrivit legii, aflat în raporturi
de muncă sau de serviciu cu respectiva unitate.
Art. 20
(1) Angajatorul are obligaţia de a echipa personalul de pază cu uniformă, echipament de
protecţie, însemne distinctive şi ecuson de identificare, precum şi de a asigura portul acestora
în timpul executării serviciului.
(2) Personalul de pază are obligaţia ca pe timpul executării serviciului să poarte uniforma de
serviciu, echipamentul de protecţie, însemnele distinctive şi ecusonul de identificare.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, echipamentului de protecţie, însemnelor distinctive şi a
ecusonului de identificare constituie anexă la planul de pază.
(4) Uniforma de serviciu, echipamentul de protecţie şi însemnele distinctive se stabilesc de
fiecare conducător de unitate, cu respectarea prevederilor prevăzute în anexa nr. 3.
(5) Nu se pot adopta însemne, uniforme, legitimaţii, accesorii de echipament sau denumiri
similare ori asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice ale organismelor internaţionale la
care România este parte.
SECŢIUNEA 4: Paza în mediul rural
Art. 21
(1) Prin paza în mediul rural se asigură paza bunurilor aflate în domeniul public sau privat al
unităţii administrative, precum şi a celor aparţinând cetăţenilor acesteia.
(2) Serviciu`}` de pază se realizează prin instituirea unor posturi fixe şi/sau patrule mobile pe
raza administrativ-teritorială a comunei, cu personal de pază propriu al primăriei, calificat şi
atestat, cu personal al poliţiei locale sau agenţi din cadrul societăţilor specializate de pază şi
protecţie.
Art. 22
(1) Planul de pază al comunei cuprinde următoarele capitole: teritoriul, populaţia, căile de
acces, obiectivele de interes local, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare ale
acestora, echipamentele de supraveghere video a căilor de acces, dispozitivul de pază
prevăzut, echipamente de supraveghere video, consemnul general şi particular, dotarea cu
uniformă, însemne distinctive, mijloace de comunicaţii şi autoapărare. Acesta se întocmeşte
anterior instituirii formei de pază şi se actualizează în funcţie de modificările survenite.
(2) Prin dispozitivul de pază se stabileşte numărul de posturi fixe şi itinerarele de patrulare,
perioada în care acestea funcţionează şi efectivele necesare.
(3) În situaţia în care paza se asigură cu personal al poliţiei locale, planul de pază se
întocmeşte de către şeful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unităţii de poliţie
competente teritorial, şi se aprobă de primar.
(4) Pentru executarea şi evidenţierea serviciului de pază în mediul rural se instituie şi se
utilizează documentele specifice prevăzute în anexa nr. 2.
SECŢIUNEA 5: Paza şi protecţia prin societăţi specializate de pază şi protecţie
Art. 23
Societăţile specializate de pază şi protecţie sunt societăţi comerciale care au înscris ca obiect
principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea
administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat şi care au dobândit dreptul de
a presta serviciile prevăzute de Lege, conform licenţei acordate de Inspectoratul General al
Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii.
Art. 24
În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăţi specializate de
pază şi protecţie se înţelege administratorul societăţii comerciale, preşedintele consiliului de
administraţie sau directorul general ori executiv cu atribuţii în coordonarea operativă a
personalului de pază.
Art. 25
(1) În vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de pază şi
protecţie, reprezentantul legal al societăţii trebuie să depună la inspectoratul de poliţie
judeţean competent sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe bază de
opis, următoarele documente:
a) cererea de acordare a licenţei de funcţionare, datată şi înregistrată la societate;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare, întocmit cu respectarea modelului pus la
dispoziţie de Inspectoratul General al Poliţiei Române, adaptat specificului societăţii;
c) lista prevăzută la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;
d) copie certificată de pe dovada eliberată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
referitoare la înregistrarea denumirii societăţii şi a însemnelor distinctive;
e) copie certificată de pe notificarea prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după
caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul că societatea are sediul social în
zona de responsabilitate a acestora;
f) certificatul de înregistrare şi certificatul constatator, eliberate de oficiul registrului
comerţului cu toate menţiunile înscrise şi/referitoare la situaţia societăţii comerciale;
g) documente privind dovada existenţei sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea
administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat;
h) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care urmează să execute
activităţi de pază şi protecţie, în situaţia în care societatea are angajate astfel de persoane;
i) documente privind dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 20 alin. (10) din Lege de
către conducătorul societăţii;
j) dovada achitării taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare prevăzute la art. 20 alin. (3)
lit. e) din Lege.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. i), necesare acordării avizului prevăzut la art. 20
alin. (9) din Lege, sunt următoarele:
a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetăţeniei şi a
vârstei;
b) certificatul de cazier judiciar în termen de valabilitate;
c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru
aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
d) copie a certificatului de competenţe pentru ocupaţia „manager de securitate„ sau a
diplomei de licenţă – profilul ştiinţe juridice.
d) copie a diplomei de licenţă – profilul ştiinţe juridice sau a actului de calificare cu
recunoaştere naţională necesar pentru practicarea ocupaţiilor «manager de securitate» sau
«manager servicii private de securitate».
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), depuse în copie certificată, se prezintă însoţite
de documentele originale, care după confruntare se restituie reprezentantului legal.
(4) Persoanele juridice străine care solicită obţinerea licenţei de funcţionare pentru a
desfăşura activităţi de pază şi protecţie trebuie să depună documente similare celor prevăzute
la alin. (1)-(3), traduse şi legalizate.
Art. 26
(1) După depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 25, unitatea de poliţie competentă
verifică existenţa avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, îndeplinirea condiţiilor
referitoare la buna conduită cetăţenească a conducătorului societăţii, existenţa sediului
înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a
personalului angajat şi întocmeşte un raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl
înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(1) După depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 25, unitatea de poliţie competentă
verifică existenţa avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, îndeplinirea condiţiilor
referitoare la buna conduită cetăţenească a conducătorului societăţii, existenţa sediului
înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a
personalului angajat şi întocmeşte un raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl
înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Raportul unităţii de poliţie se transmite Inspectoratului General al Poliţiei Române în format
letric, iar restul documentaţiei se transmite în format electronic.

(2) Avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii se eliberează la cererea inspectoratelor
de poliţie judeţene, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în cursul
procedurii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de acordare a licenţei. Neacordarea avizului de
către Serviciul Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentată pe
date şi informaţii ce privesc siguranţa naţională a României.
(3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei referitoare la buna conduită cetăţenească,
organele de poliţie competente efectuează investigaţii şi verificări la domiciliu sau reşedinţă,
locurile de muncă anterioare, precum şi în evidenţele poliţiei sau ale altor instituţii. Prin buna
conduită cetăţenească se înţelege comportamentul conform normelor de convieţuire socială,
care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege şi care nu lezează drepturile şi
interesele celorlalţi membri ai comunităţii cu care un anumit individ interacţionează la un
moment dat.
Art. 27
(1) Avizul prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege se acordă în situaţia în care sunt îndeplinite
cumulativ toate condiţiile prevăzute de Lege, numai împreună cu licenţa de funcţionare
prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege sau ulterior obţinerii acesteia. Avizul îşi încetează
valabilitatea în momentul pierderii calităţii de conducător al societăţii specializate de pază şi
protecţie sau neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.
(2) Licenţa prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege se acordă în situaţia în care sunt îndeplinite
cumulativ toate condiţiile prevăzute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii şi
poate fi reînnoită la fiecare 3 ani, numai în intervalul de valabilitate.
(3) Societăţile comerciale care au deţinut licenţă şi nu au obţinut reînnoirea acesteia pot
solicita eliberarea unei noi licenţe urmând procedura de licenţiere iniţială, făcând dovada că nu
mai activează în domeniu şi că îndeplinesc condiţiile de licenţiere.
(4) După eliberarea licenţei de funcţionare, Inspectoratul General al Poliţiei Române înscrie
datele de identificare şi contact ale societăţii comerciale în evidenţa informatizată constituită
potrivit art. 62 alin. (7) din Lege, denumită în continuare Registrul naţional al societăţilor
licenţiate, accesibil publicului pe pagina web a Poliţiei Române.
Art. 28
(1) Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate de pază şi protecţie se
solicită cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
(2) În vederea reînnoirii licenţei de funcţionare, reprezentantul legal al societăţii specializate
de pază şi protecţie are obligaţia depunerii în termenul prevăzut de alin. (1) la inspectoratul
de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe
raza căruia/căreia îşi are sediul social a următoarelor documente:
a) cererea de reînnoire;
b) licenţa în original;
c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu situaţia la zi a societăţii
comerciale, în formă extinsă;
d) certificatul de cazier judiciar al conducătorului societăţii, aflat în termen de valabilitate;
(la data 29-ian-2016 Art. 28, alin. (2), litera D. din capitolul II, sectiunea 5 abrogat de Art. I, punctul 18. din
Hotarirea 1002/2015 )
e) certificatul de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberat
societăţii pentru clasele corespondente activităţilor licenţiate, aflat în perioada de valabilitate;
f) declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele în derulare, personalul angajat şi
atestat şi dotarea tehnico-materială a societăţii, conform modelului postat pe site-ul poliţiei.
Art. 29
Inspectoratul General al Poliţiei Române acordă reînnoirea licenţei dacă societatea
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are ca obiect principal de activitate pază şi protecţie şi se află în funcţiune;
b) funcţionează la sediile declarate şi înregistrate;
c) conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie este avizat şi îndeplineşte în
continuare condiţiile prevăzute în art. 20 alin. (10) din Lege;
d) deţine mijloacele tehnico-materiale în vederea desfăşurării activităţii pentru care a fost
licenţiată;
e) personalul de pază angajat este calificat şi atestat profesional, cu excepţia celui angajat în
condiţiile art. 41 alin. (2);
f) este respectat termenul de depunere a documentaţiei complete pentru solicitarea reînnoirii
licenţei;
g) se menţine avizul Serviciului Român de Informaţii;
h) conducătorul societăţii a pus la dispoziţia organelor de poliţie competente documentele,
datele şi informaţiile solicitate de acestea în exercitarea atribuţiilor prevăzute de Lege sau de
prezentele norme metodologice;
i) personalul de pază nu a fost implicat în fapte repetate de furt din unităţile asigurate cu pază
de către societatea specializată de pază şi protecţie. Reprezintă fapte repetate săvârşirea a cel
puţin două infracţiuni de furt cu complicitatea personalului de pază.
Art. 29.1
(1) Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 29 determină emiterea de către
Inspectoratul General al Poliţiei Române a deciziei privind respingerea solicitării de reînnoire a
licenţei de funcţionare a societăţii specializate de pază.
(2) Decizia se comunică societăţii specializate de pază şi protecţie în cauză, inspectoratului de
poliţie judeţean sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi
Serviciului Român de Informaţii şi oficiului registrului comerţului pe raza căruia funcţionează
societatea şi se publică pe pagina web a Poliţiei Române.
(3) Decizia poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea deciziei de respingere a solicitării de
reînnoire a licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii specializate de pază este obligat să
notifice beneficiarii cu privire la aceasta.
Art. 30
Societăţile specializate de pază şi protecţie pot presta serviciile licenţiate dacă conducătorul
societăţii deţine avizul poliţiei, iar personalul folosit este calificat şi atestat profesional pentru
activităţile respective.
Art. 31
(1) Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie au obligaţia de a asigura
desfăşurarea activităţii societăţilor specializate de pază şi protecţie în sediile principale sau
secundare, înregistrate la oficiul registrului comerţului şi notificate organelor de poliţie
competente teritorial.
(2) Conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie are obligaţia de a comunica în
termen de 15 zile inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a
Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căruia/căreia aceasta îşi are sediul social, orice
modificare privind schimbarea adresei sediilor principale sau secundare, a datelor de contact
sau a altor date legate de organizarea şi funcţionarea societăţii.
(3) Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societăţii are
obligaţia să informeze, în scris, inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de
Poliţie a Municipiului Bucureşti despre activităţile desfăşurate, conform modelului publicat pe
pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române. Pentru punctele de lucru, informarea
se depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti pe raza căruia/căreia s-au desfăşurat activităţile respective.
Art. 32
Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie au obligaţia de a înfiinţa un registru
special, după modelul prevăzut în anexa nr. 2j), în care consemnează în ordine cronologică
contractele de prestări de servicii, în termen de 5 zile de la data încheierii acestora.
Art. 33
(1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de către personalul de pază,
conducătorul societăţii trebuie să asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.
(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pază este
coordonată de către un şef de tură pe schimb, care efectuează instruirea şi repartizarea în
posturi a personalului de pază, preluând atribuţiile unui post de pază în caz de nevoie.
(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pază şi protecţie printr-o societate specializată,
conducătorul societăţii specializate trebuie să desemneze un şef de obiectiv care să asigure
relaţionarea permanentă cu beneficiarul serviciilor de pază şi să dispună măsuri de
eficientizare a serviciului prestat, precum şi controlul personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de pază se realizează zilnic, cel puţin o dată
pe schimb, de către personalul cu atribuţii de control anume desemnat, consemnându-se
despre aceasta în registrul de control.
(5) Şeful de tură sau de obiectiv, după caz, execută instruirea agenţilor de pază cu prevederile
consemnelor generale şi particulare şi răspunde de modul de executare a serviciului de către
aceştia.
Art. 34
(1) În vederea evidenţierii executării serviciului de pază, conducătorul societăţii specializate
de pază şi protecţie are obligaţia de a asigura documentele necesare specifice prevăzute în
anexa nr. 2, iar şeful de obiectiv, de a verifica completarea corespunzătoare a acestora.
(2) Toate evenimentele produse în obiectivele asigurate de societatea specializată de pază şi
protecţie se înregistrează şi se analizează lunar de conducerea societăţii.
Art. 35
(1) Planul de protecţie reprezintă documentul operativ, avizat de poliţie, în baza căruia se
desfăşoară activităţile specifice de gardă de corp.
(2) Planul de protecţie se întocmeşte de conducerea societăţii specializate de pază şi protecţie
cu consultarea beneficiarului şi se depune, spre avizare, la inspectoratul de poliţie judeţean
sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia/căreia are domiciliul
sau reşedinţa persoana căreia i se asigură protecţie, cu 5 zile înainte de începerea activităţii
contractate.
(3) Prin planul de protecţie se stabilesc în principal datele de identificare ale persoanei căreia i
se asigură protecţia, date privind ameninţările posibile şi necesitatea protecţiei, dispozitivul de
protecţie, limitele traseelor de deplasare, mijloacele de transport folosite, personalul abilitat
care execută activităţile de protecţie, consemnul general şi particular al personalului gardă de
corp, modul de acţiune în diferite situaţii, legătura şi cooperarea cu autorităţile cu atribuţii în
domeniu.

Art. 36
(1) Copia procesului-verbal prin care se constată şi se sancţionează nerespectarea
prevederilor art. 24, 40, art. 411 alin. (2) şi art. 42 din Lege se înaintează de către organul din
care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliţie judeţean
sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cărui/cărei rază
teritorială se află sediul social al societăţii specializate de pază şi protecţie.
(2) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (1) ţin evidenţa sancţiunilor contravenţionale care
atrag suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societăţii sancţionate de a
încheia noi contracte şi de a angaja personal şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire
la îndeplinirea condiţiilor de suspendare prevăzute de lege.
(2.1) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (1) ţin evidenţa proceselor-verbale de constatare a
contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor devenite titlu executoriu şi a hotărârilor
judecătoreşti prin care au fost soluţionate plângerile contravenţionale, în vederea aplicării
măsurilor prevăzute la art. 60-62 din Lege, şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la
incidenţa acestor norme legale.
(3) Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte şi de a angaja personal pentru
executarea acestora se dispune prin dispoziţie a şefului inspectoratului de poliţie judeţean sau,
după caz, a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe
raza căruia/căreia persoana juridică îşi are sediul social, pe baza unui referat motivat în care
sunt menţionate faptele constatate şi prevederile legale încălcate, precum şi durata de
suspendare propusă, în funcţie de gravitatea faptelor comise.
(4) După dispunerea măsurii, aceasta se comunică societăţii în cauză, Inspectoratului General
al Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii şi Inspectoratului Teritorial de Muncă,
precizându-se în mod clar durata suspendării, data de la care intervine măsura, precum şi
obligaţiile ce revin conducătorului societăţii în această perioadă.
(5) Măsura suspendării se publică pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Art. 37
(1) Anularea licenţei de funcţionare a societăţii specializate de pază şi protecţie, în cazurile
prevăzute la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului prealabil al
Serviciului Român de Informaţii, se dispune de către Inspectoratul General al Poliţiei Române
sau, după caz, de către instanţa de judecată.
(2) Inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti,
după caz, sesizat/sesizată de săvârşirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenţei, în
termen de 15 zile de la sesizare, efectuează cercetări şi stabileşte împrejurările comiterii
faptei.
(3) Actul de constatare a situaţiei care atrage anularea licenţei, documentele care au stat la
baza constatării, originalul licenţei de funcţionare şi raportul unităţii de poliţie privind
propunerea de anulare a licenţei se înaintează Inspectoratului General al Poliţiei Române, care
se pronunţă în termen de 10 zile de la data sesizării.
(4) În cazurile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege, anularea licenţei se dispune
după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare a făptuitorului.
(5) Măsura anulării licenţei se comunică societăţii specializate de pază şi protecţie în cauză,
inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti
care a făcut propunerea, Serviciului Român de Informaţii, precum şi oficiului registrului
comerţului pe raza căruia funcţionează societatea, pentru înscrierea menţiunii.
(6) Măsura anulării licenţei de funcţionare poate fi atacată în justiţie, potrivit legii, de către
societatea sancţionată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti societatea
specializată de pază şi protecţie beneficiază de toate drepturile privind încheierea de contracte
de servicii şi angajarea de personal.
(7) Măsura anulării licenţei de funcţionare a societăţii specializate de pază şi protecţie se
publică pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Art. 38
(1) La cererea conducătorului societăţii specializate, precum şi în situaţia în care licenţa nu
este reînnoită, Inspectoratul General al Poliţiei Române actualizează în mod corespunzător
informaţiile din Registrul naţional al societăţilor licenţiate.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la inspectoratul de poliţie judeţean, respectiv la
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia/căreia societatea
specializată de pază şi protecţie îşi are sediul social sau la Inspectoratul General al Poliţiei
Române, împreună cu originalul licenţei.
Art. 39
În situaţia pierderii, distrugerii sau furtului licenţei de funcţionare, organele de poliţie
eliberează, la cerere, un duplicat al acesteia.
Art. 40
Modelul licenţei de funcţionare este prevăzut în anexa nr. 4.
CAPITOLUL III: Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
SECŢIUNEA 1: Selecţia, atestarea şi angajarea personalului de pază şi gardăde corp
Art. 41
(1) Conducătorii unităţilor şi conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie au
obligaţia încadrării personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp doar din rândul
persoanelor care îndeplinesc condiţiile privind pregătirea profesională şi atestarea, prevăzute
la art. 41 alin. (1) din Lege, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 40 alin. (3) din Lege.
(2) În vederea angajării în condiţiile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Lege, persoanele care
îndeplinesc condiţiile legale dau o declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu au
mai fost angajate ca personal de pază sau gardă de corp.
(3) Pentru obţinerea avizului Serviciului Român de Informaţii, unităţile prevăzute la art. 40
alin. (2) din Lege înaintează acestei instituţii adresa de solicitare a avizului însoţită de copia
certificată a documentelor de identitate pentru fiecare persoană angajată în vederea executării
serviciului de pază. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informaţii nu se
motivează în situaţia în care este fundamentată pe date şi informaţii ce privesc siguranţa
naţională a României.
Art. 42
Verificarea cunoaşterii limbii române de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene
sau ale Spaţiului Economic European se face de către angajator pe baza unui interviu şi a unei
probe scrise.
Art. 43
Certificatul de competenţe profesionale prevăzut la art. 41 alin. (5) din Lege se obţine la
cerere şi este eliberat de centrele de evaluare a competenţelor profesionale autorizate
conform legii şi cuprinde întreaga arie ocupaţională.
Certificatul de competenţe profesionale prevăzut la art. 38 alin. (5) din Lege se obţine la
cerere şi este eliberat de centrele de evaluare a competenţelor profesionale autorizate
conform legii.
Art. 44
(1) Ocupaţia de bază în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi gardă de corp este
„agent de securitate„ şi se dobândeşte prin absolvirea cursului de calificare de bază „agent de
securitate„ şi promovarea examenului în acest sens.
(2) Poliţiştii care fac parte din comisiile de examinare constituite potrivit dispoziţiilor art. 411
din Lege sunt selectaţi din rândul celor cu experienţă de minimum 2 ani în domeniul